мебелист

Ново!!! специалност Производство на мебели

Разкриването на тази специалност е резултат на сътрудничеството ни с фирмите партньори от сдружението на мебелопроизводителите в Ямбол, за да се отговори на нуждите от подготвени кадри в това направление

По време на обучението си учениците усвояват знания за основните и спомагателни материали и технологичните процеси при производството на мебели. Формират умения и навици за настройване и работа на дървообработващи машини; ползване на техническа документация; контрол и оценка на суровините, материалите и готовата продукция.

Завършилите тази специалност могат да се реализират в различни фирми на отрасъл “Мебелна промишленост” , да разгърнат творческите си способности при интериорното проектиране на дома и офиса, създаване на модерни и стилови мебели. Пред тях се разкриват големи възможности и за организиране на собствена производствена дейност.

фризьор

Ново!!! специалност Фризьорство

Специалността „Фризьорство” се разкрива за първи път в Ямболска област. Тя е насочена към тези, които търсят реализация в динамичната и конкурентна среда на фризьорския и козметичния бранш. Програмата на обучение включва многоаспектна професионална подготовка. Учениците получават задълбочени теоретични и практически познания и изучават подробно най-съвременните технологии и средства в областта на фризьорството. Получените знания и опит разкриват пред учениците широк спектър от възможности за професионална реализация, включително и за стартирането на самостоятелен бизнес.

еколог

Екология и опазване на околната среда

Специалността е изключително актуална и единствена в Ямболска област. Свързана е с проблемите на околната среда, които са важни за града и областта. Специалността е перспективна във връзка с повишените изисквания към България като страна членка на Европейския съюз.

Завършилите тази специалност могат да работят в пречиствателни станции, лаборатории за анализ на въздух, вода, почви и вредни вещества в селкостопанската продукция, инспекции по опазване на околната среда и други.

Лаборант

Технология на биогоривата

НОВА, ПЕРСПЕКТИВНА СПЕЦИАЛНОСТ, ВЪВЕДЕНА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ САМО В НАШАТА ГИМНАЗИЯ. Производството на биогорива е изключително актуално за съвременните икономики поради изчерпване на запасите от суров петрол и природен газ в световен мащаб. Високото качество на обучението по специалността е предпоставка за професионална реализация на учениците в България и чужбина.

Моделиер

Производство на облекло от текстил - задочна форма

Специалността запознава учениците с методите за изработване на отделните части и детайли при различните видове облекло. Учениците усвояват конструкцията на облеклота за масово и индивидуално производство и придобиват умения за организиране и ръководство на шевно производство.

Завършилите ученици могат да работят като стилисти, създатели на кройки, консултанти в модни и търговски къщи, както и на всички работни места в шевната индустрия.